[ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ]

 โรงเรียนพิไกรวิทยา กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนพิไกรวิทยา
มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจ
ของโรงเรียนพิไกรวิทยา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ดังนั้น โรงเรียนพิไกรวิทยา อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังนั้นทางโรงเรียนพิไกรวิทยา จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ www.pikrai.ac.th

[ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ]
  การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนพิไกรวิทยาอาจพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและการดำเนินงานของโรงเรียนรวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน
ก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยตรง
ตามช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการ
รับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว ทั้งนี้โรงเรียนจะมีการทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
[ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ]
1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาว์นโหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือ
ของผู้ใช้บริการ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่างๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวคุณ
และวิธีที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่คุณชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้
คุณได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้นจะไม่ได้ทำ
อันตรายกับผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 
2. ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้เป็นสิ่งที่บอกให้ทางโรงเรียนพิไกรวิทยาได้ทราบถึงว่า มีผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของ
โรงเรียนพิไกรวิทยา เพื่อที่จะนำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การตั้งค่า
แรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นคุกกี้
ถูกลบจะทำให้การตั้งค่ากลับไปยังค่าเริ่มต้น
 
3. วิธีการใช้งานคุกกี้
โรงเรียนพิไกรวิทยามีการใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ Google Analytics ซึ่งจะมีการใช้งาน
คุกกี้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เว็บไซต์และนำไปปรับปรุงเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของ
โรงเรียนพิไกรวิทยา ข้อมูลที่เป็นรหัสผู้ใช้บริการนั้น Google Analytics จะมีการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ
และนอกจากนั้นคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถูกส่งไปจัดเก็บไว้โดย Google
โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนพิไกรวิทยา และ Google
อาจจะส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฏหมายกำหนดให้ดำเนินการ หรือให้บุคคลที่สาม
สามารถประมวลผลข้อมูลได้
 
4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งาน
บางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์ สามารถศึกษาได้ที่
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน  Chrome 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน  Safari และ iOS 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน  Internet Explorer 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน  Firefox 
 •  
  5. ข้อตกลงผู้ใช้
  หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนพิไกรวิทยาต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์
  แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์