การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ 2565
        สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบอกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)"
เป็นการประเมินเชิงบวก ที่ครอบคลุม การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติตั้งแต่การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน "ระบบงาน" และ "วัฒนธรรม" ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
[ ข้อมูลพื้นฐาน ]
O1 : โครงสร้างสถานศึกษา
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์-แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[ การประชาสัมพันธ์ ]
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

[ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ]
O8 : Question & Answer (ถาม-ตอบ)
O9 : Social Network

[ การบริหารงาน ]
แผนการดำเนินงาน
O10 : แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุง
O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14 : คู่มือ-มาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : บริการ E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุง
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[ การบริหารงานงบประมาณ ]
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ]
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[ การส่งเสริมความโปร่งใส ]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  (ไม่มีข้อร้องเรียน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ]
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ]
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน