ประกาศเจตนารมณ์
การต่อต้านทุจริตและการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)