[ ข้อมูลทั่วไป ]

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิไกรวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ 0-5585-8093 โทรสาร 0-5585-8094 โทรศัพท์มือถือ 086-383-5331
website: http://www.pikrai.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเนื้อที่ 31 ไร่ 50 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ 18 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านคลองพิไกร บ้านใหม่สวรรค์พัฒนา บ้านบึงบอน บ้านบึงพิไกร บ้านหนองกระดี่ บ้านหนองเขน บ้านวังเฉลียง บ้านดงชะอม บ้านหนองอ้อ บ้านวังจำปาทอง บ้านไร่ดง บ้านห้วยน้ำใส บ้านคุยบ้านโอง บ้านหนองแขม บ้านบึงลูกนก บ้านวังมะค่า บ้านไร่ปรือ บ้านคุยแขวน


[ ประวัติโรงเรียน ]

โรงเรียนพิไกรวิทยา ที่ตั้ง เลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 มีเนื้อที่ 31 ไร่ 50 ตารางวา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพิไกรวิทยา” เป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนเปิดทำการครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ใช้อาคารฝึกงานของโรงเรียน บ้านบึงพิไกร สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอพรานกระต่าย เป็นสถานที่ดำเนินการ
โดยมีจำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 45 คน มีนายศุภชาติ บดีรัฐ เป็นหัวหน้าสาขา ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เป็นอย่างดีจากนายสมาน สังคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิไกร และมีครูจากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมมาช่วยสอนในระยะแรก จำนวน 3 คน และต่อมาได้ ครูบรรจุใหม่ 3 คน กระทั่งสภาตำบลคลองพิไกร โดยนายลับ เมฆชะอุ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนัน ตำบลคุยบ้านโอง ได้ร่วมมือกับพ่อค้าคหบดีในตำบล จัดหาทุนจัดซื้อที่ดินจัดตั้งโรงเรียนได้สำเร็จ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้ง นายศุภชาติ บดีรัฐ อาจารย์ 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิไกรวิทยา ในปี พ.ศ. 2534 และได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพิไกรวิทยา ในปีการศึกษา 2539 ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านแรกของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัจจุบันมี นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน


[ ลักษณะของชุมชน ]

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลคลองพิไกร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรานกระต่าย ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 43 กิโลเมตร
การปกครองเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และได้เปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลตำบลคลองพิไกร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
มีเนื้อที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,845 ไร่
และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคลองพิไกร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย
มีพื้นที่ทำมาหากินอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ปลูกผักสวนครัว ทำไร่
ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีสภาพแห้งแล้ง มีปริมาณน้ำฝนน้อย อากาศร้อนโดยเฉลี่ย
ประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยประมาณ 22.5 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลคลองพิไกร ประกอบด้วย
- ทรัพยากรดิน ที่มีความสมบูรณ์สูง จนทำให้ตำบลคลองพิไกรมีศักยภาพ ทางการเกษตรสูงตามไปด้วย ทรัพยากรดินตำบลคลองพิไกร มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ทุกชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และกล้วยไข่
- ทรัพยากรน้ำ จากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มส่งผลให้ตำบลคลองพิไกร
มีทรัพยากรน้ำ ที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเกษตรกรรม