[ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ]

“ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา ”


[ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ]

“ สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่นและสวยงาม ”