[ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ]

นางนิภาวรรณ คงไทย
ข้าราชการครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย
ข้าราชการครู

 
 
นางสาวแสงอรุณ รุ้งกระดี่
ข้าราชการครู

 

นางสาวเพียงพิศ บรรจงจิตต์
ข้าราชการครู

 
 
Miss Jathleen Joyce Lumbrino
ครูต่างชาติ