[ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพิไกรวิทยา ]

นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา
 
 06 2297 9294
   jutamattt@pikrai.ac.th

 

นายโยธิน บุญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา
 
 09 1838 1343
   boonsuk14@pikrai.ac.th

 

นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
 08 5694 5469
   rungthipkhonthong@pikrai.ac.th

 

นางสาวทับทิม วงษ์อ่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
 08 7913 4537
   tuptim_w@pikrai.ac.th

 
 

นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 08 7848 3557
   apple6339@pikrai.ac.th

 

นายยุทธนา บาอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
 08 6208 9275
   yuththana@pikrai.ac.th