[ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน ]


นายศุภชาติ  บดีรัฐ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 - 8 มกราคม พ.ศ. 2542

 

นายสุนทร  อนุเพชร
14 มีนาคม พ.ศ. 2542 - 31 มกราคม พ.ศ. 2544

 

นายแก้ว  เจริญสุข
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

 

นางสุวิมล  โพธิ์กลิ่น
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 

นายสมชาย  อังสุโชติเมธี
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - 12 มกราคม พ.ศ. 2553

 

นายสมศักดิ์  กระต่ายทอง
14 มกราคม พ.ศ. 2553 -17 มกราคม พ.ศ. 2556

 

นายสุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์
24 มกราคม พ.ศ. 2556 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

นายสุรพล  พิมพ์สอน
1 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 29 มกราคม พ.ศ. 2564

 

นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
30 มกราคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน