[ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ]


พระพุทธลีลาศนิรันตรายไกรวิทย์

[ ปรัชญาโรงเรียน ]

สุวิชาโน ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

[ คำขวัญโรงเรียน ]

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณภาพ