[ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิไกรวิทยา ]
 

นายสมศักดิ์ ดอนไพรปาน
ประธานกรรมการสถานศึกษา
     

นางขวัญเรือน ใจไหม
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายโยธิน บุญสุข
ผู้แทนครู

นายไพรัช โพธิบัลลังค์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
     

นายสิงชัย แสงสังข์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายปิยะพงษ์ มั่นคง
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูใบฎีกาสมนึก กิตติโก
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
     

พระใส เทวธมฺโม
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางมัลลิกา คำบรรลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนาคิน อุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายสมชาย ลือพัฒธิมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูชาติ ถมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิจจา รากจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     

นายสรพล ถาวร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
 
     
[ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิไกรวิทยา ]
     

นายสมเดช ถ้ำน้อย
นายกเทศมนตรี
ตำบลคลองพิไกร

นายโกวิท ภูแข
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลคลองพิไกร

นายสามารถ พิกุล
กำนันตำบลคลองพิไกร