[ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]

นางสาวจุฑามาศ เมฆี
ข้าราชการครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางสาวขนิษฐา ชาญนุชิต
ข้าราชการครู

 

นางสาวมณฑาทิพย์ เก็กง้วน
ข้าราชการครู

 

นางสาวดาวใจ อยู่สุข
ข้าราชการครู

 

นายยุทธนา บาอินทร์
ข้าราชการครู

 

นางสาวกาญจนาวดี คุ้มเสม
ข้าราชการครู

 

นางสาวดาลัด กลิ่นกาหลง
พนักงานราชการ