[ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ]

นายอรรถพล พูลศรี
ข้าราชการครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางจันทิมา รุ่งวิทยานิพนธ์
ข้าราชการครู

 
 
 
 

 

นางสาววรกมล อยู่สุภาพ
ข้าราชการครู