[ วิสัยทัศน์โรงเรียน ]

โรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดี มีคุณภาพ

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565[ พันธกิจโรงเรียน ]

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม และคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิชาการ มีความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา


[ เป้าประสงค์ ]

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะวิชาการ มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตน้อมนำศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ