การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[O1] - โครงสร้างหน่วยงาน

[O2] - ข้อมูลผู้บริหาร

[O3] - อำนาจหน้าที่

[O4] - ข้อมูลการติดต่อ

[O5] - ข่าวประชาสัมพันธ์

[O6] - Question & Answer

[O7] - แผนยุทธศาสตร์

[O8] - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

[O9] - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

[O10] - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

[O11] - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

[O12] - ข้อมูลสถิติการให้บริการ

[O13] - E-Service

[O14] - รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O15] - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O16] - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O17] - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[O18] - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O19] - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O20] - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[O21] - การขับเคลื่อนจริยธรรม

[O22] - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O23] - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O24] - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีข้อร้องเรียน)

[O25] - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O26] - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

[O27] - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

[O28] - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

[O29] - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

[O30] - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

[O31] - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

[O32] - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[O33] - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O34] - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

[O35] - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

[- คลิกที่นี่ แสดงข้อมูล ITA ปี 2565 -]

[- คลิกที่นี่ แสดงข้อมูล ITA ปี 2566 -]