การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
        การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[O1] - โครงสร้างหน่วยงาน

[O2] - ข้อมูลผู้บริหาร

[O3] - อำนาจหน้าที่

[O4] - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

[O5] - ข้อมูลการติดต่อ

[O6] - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

[O7] - ข่าวประชาสัมพันธ์

[O8] - Question & Answer

[O9] - Social Network

[O10] - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[O11] - แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

[O12] - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน

[O13] - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

[O14] - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

[O15] - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

[O16] - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

[O17] - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

[O18] - E-Service

[O19] - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

[O20] - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

[O21] - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[O22] - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[O23] - นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O24] - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O25] - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O26] - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O27] - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O28] - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีข้อร้องเรียน)

[O30] - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[O31] - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

[O32] - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

[O33] - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

[O34] - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

[O35] - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O36] - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[O37] - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

[O38] - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[O39] - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[O40] - การขับเคลื่อนจริยธรรม

[O41] - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[O42] - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

[O43] - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

[- คลิกที่นี่ แสดงข้อมูล ITA ปี 2565 -]