หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา FB ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA Online


นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา

ข้อมูลโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ปรัชญา-คำขวัญโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
 เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 จำนวนครูและบุคลากร
 จำนวนนักเรียน
 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 รายงานประเมินตนเอง(SAR)
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ประกาศ-ระเบียบ-ชี้แจง
 ประกาศของโรงเรียน
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง-งานพัสดุ
 
ข้อมูลผู้บริหาร ครู
และบุคลากรโรงเรียน
 ฝ่ายบริหารโรงเรียน
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว
 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 
เผยแพร่ผลงาน
เอกสารทางวิชาการ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1
โดย ครูทับทิม วงษ์อ่อง
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซตและชนิดของเซต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1
โดย ครูดลชนก พัชนี
สื่อการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง นำชมอุทยานประวัติศาสตร์
กำเเพงเพชร เมืองมรดกโลก
รายวิชาประวัติศาสตร์
โดย ครูวรกมล อยู่สุภาพ
แบบฝึกทักษะภาษาจีน
เรื่อง นับเลขแบบจีนๆ
ด้วยสัญลักษณ์มือ 1-10
โดย ครูเพียงพิศ บรรจงจิตต์
 
การจัดการเรียนการสอน
ห้องประชุมออนไลน์
ห้องอบรมออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์
 
บริการสอบถามข้อมูล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
Facebook
Messenger
 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ
พระราชบัญญัติ-กฎระเบียบ 
ประกาศโรงเรียน
ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2566
 
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด
โรงเรียนพิไกรวิทยา
คู่มือนักเรียน
ปีการศึกษา 2566
 

ประกาศโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2567
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(PA)

รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2566-2570
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2566 ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2566-2570 ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2567
 
เว็บไซต์อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ Google Workspace
 
 
แนะนำใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome

โรงเรียนพิไกรวิทยา - PIKRAIWITTAYA SCHOOL
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 0 5585 8093     โทรสาร : 0 5585 8094     มือถือ : 08 6383 5331
E-mail: [งานสารบรรณ] pikraiwittaya@gmail.com   หรือ [งานศูนย์คอมพิวเตอร์] mail@pikrai.ac.th