หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพจ Facebook ITA Online


นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา

ข้อมูลโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ปรัชญา-คำขวัญโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
 เอกลักษณ์-อัตลักษณ์
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 จำนวนครูและบุคลากร
 จำนวนนักเรียน
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 รายงานประเมินตนเอง(SAR)
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ประกาศ-ระเบียบ-ชี้แจง
 ประกาศของโรงเรียน
 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข้อมูล ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรโรงเรียน
 ฝ่ายบริหารโรงเรียน
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาฯ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว
 
สถิติผู้เข้าชม
000002623


การจัดการเรียนการสอน
ห้องประชุมออนไลน์
ห้องอบรมออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์
 
บริการสอบถามข้อมูล
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางติดต่อสอบถาม Q&A
Facebook
Messenger
 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ
พระราชบัญญัติ-กฎระเบียบ 
ประกาศโรงเรียน
ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผม
ของนักเรียน พ.ศ. 2566
 
คู่มือนักเรียน
ปีการศึกษา 2566
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2564
รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2566
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2566-2570
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปีงบประมาณ 2566 ฉบับปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2566-2570 ฉบับปรับปรุง
 
เว็บไซต์อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ Google Workspace
 
แนะนำใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome

โรงเรียนพิไกรวิทยา - PIKRAIWITTAYA SCHOOL
ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 0 5585 8093     โทรสาร : 0 5585 8094     มือถือ : 08 6383 5331
E-mail: [งานสารบรรณ] pikraiwittaya@gmail.com   หรือ [งานศูนย์คอมพิวเตอร์] mail@pikrai.ac.th